Tìm kiếm tin tức
Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/05/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 01 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 01 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 01 lô đất có diện tích  391,19 m2;

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án;

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006, Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cốt nền cao 0,6m so với mặt đường; tầng một cao 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; mái dốc;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với lô đất có diện tích ≤ 200m2 là: ≤ 70%

+ Đối với lô đất có diện tích > 200m2 là: ≤ 45%

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao mẫu nhà thiết kế đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

 

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

Ghi chú

1

217

12

Xã Thuỷ Vân

262,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
13,5 m và 10,5 m

12.100.000

3.170.200.000

Đã đấu giá ngày 24/10/2020

2

218

12

Xã Thuỷ Vân

260,20

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

11.600.000

3.018.320.000

Đã đấu giá ngày 28/11/2020

3

219

12

Xã Thuỷ Vân

262,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
13,5 m và 10,5 m

12.100.000

3.170.200.000

Đã đấu giá ngày 24/10/2020

4

230

12

Xã Thuỷ Vân

223,77

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

2.931.387.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

5

231

12

Xã Thuỷ Vân

165,24

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

2.082.024.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

6

232

12

Xã Thuỷ Vân

226,53

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

2.967.543.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

7

205

12

Xã Thuỷ Vân

393,49

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

5.154.719.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

8

208

12

Xã Thuỷ Vân

301,39

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.164.595.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

9

212

12

Xã Thuỷ Vân

301,39

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.164.595.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

10

213

12

Xã Thuỷ Vân

301,40

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.164.700.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

11

216

12

Xã Thuỷ Vân

391,64

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
13,5 m và 10,5 m

12.100.000

4.738.844.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

12

215

12

Xã Thuỷ Vân

391,19

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 13,5 m

13.200.000

5.163.708.000

 

13

214

12

Xã Thuỷ Vân

302,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

3.805.200.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

14

210

12

Xã Thuỷ Vân

302,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

3.805.200.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

15

207

12

Xã Thuỷ Vân

302,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

3.805.200.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

16

251

05

Xã Thuỷ Vân

258,66

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

3.388.446.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

17

470

06

Xã Thuỷ Vân

342,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
26 m và 9,5 m

14.200.000

4.856.400.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

18

215

13

Xã Thuỷ Vân

342,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
10,5 m và 9,5 m

11.000.000

3.762.000.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

19

248

12

Xã Thuỷ Vân

291,99

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

3.825.069.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

20

28

13

Xã Thuỷ Vân

300,99

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
10,5 m và 10,5 m

11.000.000

3.310.890.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

21

219

13

Xã Thuỷ Vân

293,49

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
10,5 m và 10,5 m

11.000.000

3.228.390.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

22

243

12

Xã Thuỷ Vân

291,99

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

3.825.069.000

Đã đấu giá ngày 07/5/2021

 

 Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước thì cùng thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Người được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013.

Trong mỗi lô đất thì một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Mục III.3 nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và xây dựng nhà theo thiết kế mẫu được phê duyệt.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) Đơn đăng ký trở lên đối với một (01) lô đất;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ 3 mà chỉ có một (01) Đơn đăng ký tham gia đấu giá cho một (01) lô đất của các lô đất đã thông báo thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng đã đăng ký tham gia đấu giá lô đất đó;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ hai (02) mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp xây dựng lại Phương án nhằm tổ chức đấu giá có kết quả.

5. Mức thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Mức thu tiền đặt trước: Mức thu tiền đặt trước là 15% tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

7. Bước giá:

Được xác định tương đương 5% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá và tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi, cụ thể bước giá các lô đất đấu giá như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Bước giá (đồng)

1

Lô 231

12

100.000.000

2

Từ lô 217 đến 219, 230, 232, 208, 212, 213, 243, 248

12

150.000.000

Lô 215, 28, 219

13

Lô 251

5

3

Lô 470

6

200.000.000

Lô 205, 207, 210, 214 đến 216

12

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Thời gian  thu tiền đặt trước: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

  - Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

 V. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

 VI.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế,  số 24 đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế: Điện thoại: 0234.3501567.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.130
Truy cập hiện tại 118