Tìm kiếm tin tức
Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 19/05/2021

  Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 20 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 20 lô đất có diện tích 6.122,42m2;

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án;

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006, Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cốt nền cao 0,6m so với mặt đường; tầng một cao 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; mái dốc;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với lô đất có diện tích ≤ 200m2 là: ≤ 70%

+ Đối với lô đất có diện tích > 200m2 là: ≤ 45%

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao mẫu nhà thiết kế đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

 

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

Ghi chú

1

203

12

Xã Thuỷ Vân

318,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

4.165.800.000

 

2

204

12

Xã Thuỷ Vân

326,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.423.000.000

 

3

60

13

Xã Thuỷ Vân

326,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.423.000.000

 

4

61

13

Xã Thuỷ Vân

326,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.423.000.000

 

5

201

12

Xã Thuỷ Vân

326,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

4.107.600.000

 

6

233

13

Xã Thuỷ Vân

326,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

4.107.600.000

 

7

234

13

Xã Thuỷ Vân

325,55

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

4.101.930.000

 

8

235

13

Xã Thuỷ Vân

318,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

4.165.800.000

 

9

40

13

Xã Thuỷ Vân

288,25

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
10,5 m và 10,5 m

11.000.000

3.170.750.000

 

10

227

13

Xã Thuỷ Vân

296,25

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.110.625.000

 

11

229

13

Xã Thuỷ Vân

296,25

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.110.625.000

 

12

231

13

Xã Thuỷ Vân

288,25

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

3.776.075.000

 

13

224

13

Xã Thuỷ Vân

296,25

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 9,5 m

10.000.000

2.962.500.000

 

14

226

13

Xã Thuỷ Vân

296,25

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 9,5 m

10.000.000

2.962.500.000

 

15

228

13

Xã Thuỷ Vân

296,25

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 9,5 m

10.000.000

2.962.500.000

 

16

93

13

Xã Thuỷ Vân

275,12

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m

13.100.000

3.604.072.000

 

17

250

13

Xã Thuỷ Vân

312,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.276.000.000

 

18

115

12

Xã Thuỷ Vân

298,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.129.000.000

 

19

259

13

Xã Thuỷ Vân

298,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.129.000.000

 

20

260

13

Xã Thuỷ Vân

290,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
10,5 m và 9,5 m

11.000.000

3.190.000.000

 

   Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước thì cùng thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Người được tham gia đấu giá:

  Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013.

Trong mỗi lô đất thì một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

  Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

 Các đối tượng quy định tại Mục III.1 nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và xây dựng nhà theo thiết kế mẫu được phê duyệt.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) Đơn đăng ký trở lên đối với một (01) lô đất;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ 3 mà chỉ có một (01) Đơn đăng ký tham gia đấu giá cho một (01) lô đất của các lô đất đã thông báo thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng đã đăng ký tham gia đấu giá lô đất đó;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ hai (02) mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp xây dựng lại Phương án nhằm tổ chức đấu giá có kết quả.

5. Mức thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Mức thu tiền đặt trước: Mức thu tiền đặt trước là 15% tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

7. Bước giá:Được xác định tương đương 5% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá và tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi, cụ thể bước giá các lô đất đấu giá như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Bước giá (đồng)

1

Lô 204

12

150.000.000

Lô 60, 61, 40, 224, từ lô 226 đến lô 229, 231, 93, 250, 115, 259, 260

13

2

Lô 201, 203

12

200.000.000

Lô 233 đến lô 235

13

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Thời gian  thu tiền đặt trước: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

  - Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

 V. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

 VI.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế,  số 24 đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế: Điện thoại: 0234.3501567.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.164
Truy cập hiện tại 115