Tìm kiếm tin tức
Khu dân cư TĐC2 thuộc khu A- Khu đô thị mới An Vân Dương.
Ngày cập nhật 28/06/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất Khu dân cư TĐC2 thuộc khu A- Khu đô thị mới An Vân Dương như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 10 lô đất Khu dân cư TĐC2 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương.

2. Địa điểm quỹ đất: Khu dân cư TĐC2 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 10 lô đất có diện tích 1.530,9 m2 (Chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 23/10/2020 kèm theo).

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông, vỉa hè; hệ thống cấp nước, thoát nước đã thi công hoàn thiện; riêng hệ thống cấp điện đang dần hoàn thiện theo tiến độ của Dự án.

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư TĐC2 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1371/QĐ-SXD ngày 14/5/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư TĐC2, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 80%;

+ Chiều cao công trình: 2 - 4 tầng;

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Cốt xây dựng: Cốt nền +0,45m so với mặt vỉa hè.

Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá thực hiện xây dựng công trình nhà ở theo mẫu kiến trúc nhà ở điển hình tại Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư TĐC2 đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1371/QĐ-SXD ngày 14/5/2020.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số       906/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại Khu dân cư TĐC2 thuộc khu A- Đô thị mới An Vân Dương; cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

1

790

12

Xã Thủy Thanh

229,2

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 26,0m và 19,5m

32.000.000

7.334.400.000

2

798

12

Xã Thủy Thanh

133,9

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26,0m

30.000.000

4.017.000.000

3

799

12

Xã Thủy Thanh

133,9

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26,0m

30.000.000

4.017.000.000

4

800

12

Xã Thủy Thanh

133,9

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26,0m

30.000.000

4.017.000.000

5

801

12

Xã Thủy Thanh

133,9

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26,0m

30.000.000

4.017.000.000

6

802

12

Xã Thủy Thanh

133,9

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26,0m

30.000.000

4.017.000.000

7

803

12

Xã Thủy Thanh

133,9

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26,0m

30.000.000

4.017.000.000

8

804

12

Xã Thủy Thanh

117,1

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26,0m

30.000.000

3.513.000.000

9

806

12

Xã Thủy Thanh

152,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5m

20.000.000

3.040.000.000

10

807

12

Xã Thủy Thanh

229,2

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 26,0m và 16,5m

31.000.000

7.105.200.000

Tổng số (10 lô đất)

1.530,9

 

 

45.094.600.000

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước thì cùng thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; cụ thể một số nội dung như sau:

1. Người được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định tại Phương án đấu giá và các quy định của Luật Đất đai 2013.

Trong mỗi lô đất, một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

2 Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Mục III.1 nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, thực hiện xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) Đơn đăng ký trở lên đối với một (01) lô đất;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ hai (02) mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

5. Bước giá:

Được xác định tương đương 5% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá và tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi, cụ thể bước giá các lô đất đấu giá như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Bước giá (đồng)

1

Lô 804, 806.

12

150.000.000

2

Lô 798, 799, 800, 801, 802, 803.

12

200.000.000

3

Lô 790, 807.

12

350.000.000

 

 

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ TAM GIA ĐẤU GIÁ:

 - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2021.

 - Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 21/7/2021 đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2021.

 - Địa điểm nộp hồ sơ, nhận tiền đặt trước: Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 24/7/2021

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế

V. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

VI.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

 - Trung  tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế. Số điện thoại: 0234.3898926.Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Số điện thoại: 02343.895995.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.059
Truy cập hiện tại 103