F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế
Ngày cập nhật 01/07/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Thông tin về quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất:

- Tên quỹ đất: 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế;

- Địa điểm quỹ đất: Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế;

- Diện tích quỹ đất: Tổng số 21 lô đất có diện tích 6.409,62 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Mức giá khởi điểm để đấu giá 21 lô đất: 116.399.160.000 đồng, cụ thể:

Stt

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể (đ/m2)

Mức giá

khởi điểm (đ/lô)

1

585

47

Phường An Tây

375,0

Vị trí 1, đường Võ Văn Kiệt

24.000.000

9.000.000.000

2

256

49

Phường An Tây

252,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 19,5m

18.500.000

4.662.000.000

3

255

49

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

4

254

49

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

5

253

49

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

6

316

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

7

315

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

8

314

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 7,5m

17.500.000

4.725.000.000

9

237

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 7,5m và đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 32,56m và 34,73m

18.500.000

4.995.000.000

10

312

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 30,57m và 32,56m

18.000.000

4.860.000.000

11

311

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 28,76m và 30,57m

18.000.000

4.860.000.000

12

310

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 27,13m và 28,76m

18.000.000

4.860.000.000

13

309

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 25,66m và 27,13m

18.000.000

4.860.000.000

14

308

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 24,37m và 25,66m

18.000.000

4.860.000.000

15

307

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 23,26m và  24,37m

18.000.000

4.860.000.000

16

294

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 24,14m và 25,43m

18.000.000

6.817.860.000

17

295

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 25,43m và 26,91m

18.000.000

6.817.860.000

18

296

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 26,91m và 28,57m

18.000.000

6.817.860.000

19

297

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 28,57m và 30,43m

18.000.000

6.817.860.000

20

298

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất 30,43m và 32,47m

18.000.000

6.817.860.000

21

299

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất 32,47m và 34,70m

18.000.000

6.817.860.000

Tổng số (21 lô đất)

6.409,62

 

 

116.399.160.000

Mức giá nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

(Chi tiết thông tin đấu giá quỹ đất theo Thông báo số 391/TB-PTQĐ ngày 30/6/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất kèm theo);

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Các Tổ chức đấu giá tài sản khi đăng ký phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2019 và các quy định khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định, cụ thể:

3.1. Cơ sở vật chất: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất (Hội trường, bàn ghế, máy chiếu, camera giám sát ...).

3.2. Có phương án thực hiện đấu giá 21 lô đất này khả thi, hiệu quả, đảm bảo trình tự thủ tục tổ chức đấu giá từ việc niêm yết, thông báo đến báo cáo, chuyển hồ sơ kết quả đấu giá sang Trung tâm Phát triển quỹ đất; đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp; có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động; có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất.

3.4. Đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

3.5. Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

3.6. Có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.7. Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

4. Cách thức lựa chọn:

- Các tiêu chí lựa chọn được tính đánh giá, xếp loại “Đạt” hay “Không đạt”.

- Tổ chức đấu giá có số tiêu chí đánh giá “Đạt” cao nhất sẽ được chọn.

- Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản có số tiêu chí đánh giá “Đạt” cao nhất bằng nhau thì lựa chọn dựa trên tiêu chí theo thứ tự sau:

 + Mức đăng ký thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thấp nhất.

 + Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất.

 + Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín nhất.

- Trường hợp chỉ có 01 tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì xem xét khi có đủ điều kiện nói trên.

5. Hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá:

- Đơn đăng ký thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế;

- Phiếu đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá;

- Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá có thể hiện đầy đủ các tiêu chí nói trên;

- Phương án thực hiện đấu giá 21 lô đất nói trên;

- Cam kết bảo mật thông tin và thực hiện đúng trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Pháp luật;

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá:

- Thời gian nộp đơn hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 08/7/2021 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế;

Hồ sơ của Tổ chức đấu giá tài sản đóng thành quyển có niêm phong.

Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được Thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và có Thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn)

Mọi thông tin liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế; số điện thoại: 0234.3898926;

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.                                                                                         

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 247.169
Truy cập hiện tại 176