F:\F_Portal\batdongsan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê QSD tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 05/11/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Thông tin về khu đất đấu giá quyền sử dụng đất:

- Tên khu đất: Khu đất số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

- Địa chỉ khu đất: Số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

- Diện tích khu đất đấu giá: 1.851,9 m2; trong đó:

+ Diện tích đất bằng (ký hiệu trên bản đồ Khu A, thửa đất 59, tờ bản đồ số 23, phường Vỹ Dạ): 1.627,8 m2;

+ Diện tích đất mặt nước (thửa đất số 179, tờ bản đồ số 22, phường Vỹ Dạ): 224,1 m2;

(Theo Bản vẽ hiện trạng khu đất đấu giá tỷ lệ 1/500 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 14/8/2020);

- Tài sản trên đất: Nhà cửa và vật kiến trúc có diện tích xây dựng 1.182,7 m2, tổng giá trị là 2.186.503.000 đồng (theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh);

Tài sản trên đất được bán kèm theo cho thuê quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

- Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ);

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

- Mức giá khởi điểm để đấu giá:

+ Giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất: 559.793.000 đồng/năm;

+ Giá khởi điểm để bán tài sản trên đất: 2.186.503.000 đồng;

Mức giá nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

(Chi tiết thông tin đấu giá quỹ đất theo Thông báo số 672/TB-PTQĐ ngày 05/11/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất kèm theo)

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Các Tổ chức đấu giá tài sản khi đăng ký phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2019 và các quy định khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định, cụ thể:

3.1. Cơ sở vật chất: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất (Hội trường, bàn ghế, máy chiếu, camera giám sát ...).

3.2. Có phương án thực hiện đấu giá khu đất này khả thi, hiệu quả, đảm bảo trình tự thủ tục tổ chức đấu giá từ việc niêm yết, thông báo đến báo cáo, chuyển hồ sơ kết quả đấu giá sang Trung tâm Phát triển quỹ đất; đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp; có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động; có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất.

3.4. Đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

3.5. Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

3.6. Có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.7. Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

4. Cách thức lựa chọn:

- Các tiêu chí lựa chọn được tính đánh giá, xếp loại “Đạt” hay “Không đạt”.

- Tổ chức đấu giá có số tiêu chí đánh giá “Đạt” cao nhất sẽ được chọn.

- Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản có số tiêu chí đánh giá “Đạt” cao nhất bằng nhau thì lựa chọn dựa trên tiêu chí theo thứ tự sau:

+ Mức đăng ký thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thấp nhất.

+ Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất.

+ Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín nhất.

- Trường hợp chỉ có 01 tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì xem xét khi có đủ điều kiện nói trên.

5. Hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá:

- Đơn đăng ký thực hiện dịch vụ đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

- Phiếu đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá;

- Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá có thể hiện đầy đủ các tiêu chí nói trên;

- Phương án thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất khu đất nói trên;

- Cam kết bảo mật thông tin và thực hiện đúng trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Pháp luật;

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá:

- Thời gian nộp đơn hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 12/11/2021 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Hồ sơ của Tổ chức đấu giá tài sản đóng thành quyển có niêm phong.

Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được Thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và có Thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Mọi thông tin liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế; số điện thoại: 0234.3898926;

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.                             

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 247.231
Truy cập hiện tại 191