menu_open
Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm Phát triển quỹ đất
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Chức năng và nhiệm vụ chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất đã được quy định theo Quyết định số 135/QĐ-TNMT ngày 25/8/2010 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

Tham mưu công tác phát triển và tạo lập quỹ đất, thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng, trình duyệt Phương án và tổ chức thực hiện Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất nộp NSNN;

Tiếp nhận các khu quy hoạch đã được các Ban quản lý đầu tư hạ tầng hoàn thành để lập, trình duyệt Phương án và tổ chức thực hiện phương án đấu giá thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước;

Tổ chức phát triển các khu TĐC phục vụ thu hồi đất các dự án đầu tư;

Lập Phương án sử dụng quỹ đất đã được thu hồi, đã được giao quản lý để trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Tổ chức thực hiện các dịch vụ về kỹ thuật; dịch vụ giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm cho các dự án đầu tư, dự án tạo quỹ đất; thông tin giá đất cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu...nhằm thu hút các dự án đầu tư;

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế