menu_open
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Lãnh đạo Trung tâm

Gồm: Giám đốc  và 01 Phó Giám đốc

Trương Phước Tuấn - Giám đốc

Dương Đăng Trường Khánh - Phó Giám đốc

2. Phòng Chuyên môn

Gồm: 4 Phòng

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Quản lý, khai thác quỹ đất

- Phòng Quản lý Dự án

- Phòng Quản lý Nhà

DANH BẠ CƠ QUAN