menu_open
Thông báo về việc mời tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể của dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng trước và sau khi thay đổi Phương án tổng mặt bằng
18/09/2023 3:38:06 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Về việc mời tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể của dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng trước và sau khi thay đổi Phương án tổng mặt bằng

Thực hiện chỉ đạo của của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 8451/UBND-NĐ ngày 11/8/2023, Thông báo số 312/TB-UBND ngày 25/8/2023 và ý kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, xác định giá đất của dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng khi thay đổi phương án tổng mặt bằng làm cơ sở xác định số thu tiền sử dụng đất chênh lệch (nếu có).

Trên cơ sở nội dung đề xuất tại Công văn số 2955/STC-QLG&TCĐĐ ngày 25/8/2023 của Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm Phát triển quỹ đất) thông báo mời các tổ chức có chức năng thực hiện xác định giá đất biết, tham gia xác định giá đất cụ thể của dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng trước và sau khi thay đổi Phương án tổng mặt bằng tại thời điểm năm 2023.

1. Thành phần Hồ sơ đăng ký tham gia tư vấn giá đất cụ thể đề gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất bao gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia tư vấn xác định giá đất (bản chính);

- Hồ sơ năng lực:

 + Văn bản, tài liệu chứng minh đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất của tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quy định tại Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

 + Hợp đồng đã thực hiện tư vấn giá đất cụ thể trong thời gian 2 năm trở lại.

Các đơn vị tư vấn quan tâm, gửi Hồ sơ về Trung tâm Phát triển quỹ đất trước ngày 22/9/2023. Sau thời hạn nêu trên, căn cứ hồ sơ nhận được Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tổ chức xét chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện xác định giá đất theo quy định.

2.Về mức phí định giá đất: Được xác định theo quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất;

3. Địa điểm liên hệ cung cấp thông tin liên quan và tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế; số điện thoại: 0234.3898926;

Trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo mời tư vấn thẩm định giá ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 > >>