menu_open
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 68 lô đất thuộc khu dân cư OTT4, khu E - Đô thị mới An Vân Dương
21/11/2023 1:38:55 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 68 lô đất thuộc khu dân cư OTT4, khu E - Đô thị mới An Vân Dương

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 68 lô đất thuộc khu dân cư OTT4, khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2023 đối với 68 lô đất tại Khu dân cư OTT4 thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ;

Căn cứ Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất 68 lô đất thuộc khu dân cư OTT4, khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy;

Căn cứ Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 68 lô đất tại Khu dân cư OTT4, khu E, đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 68 lô đất thuộc khu dân cư OTT4, khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Thông tin về quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất:

2.1. Tên quỹ đất: Khu dân cư OTT4 (gồm 68 lô đất) thuộc khu E – Đô thị mới An Vân Dương, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2.2. Địa điểm quỹ đất: Khu đất thuộc thửa 1428 đến 1498, tờ bản đồ địa chính số 5, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ;

2.3. Diện tích quỹ đất: 8.711,1m2 (theo tờ trích đo địa chính thửa đất tỷ lệ 1/500 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/9/2023 kèm theo);

2.4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

2.5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

2.6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được đầu tư Hạ tầng kỹ thuật theo Dự án được phê duyệt;

2.7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải xây dựng nhà theo mẫu thiết kế đã được phê duyệt.

2.8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá giao quyền sử dụng đất.

3. Mức giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu tiền đặt trước, bước giá:

3.1 Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 68 lô đất tại Khu dân cư OTT4, khu E, đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (theo phụ lục đính kèm)

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác.

3.2. Mức thu tiền đặt trước: 20% giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

3.3. Bước giá: Được xác định tương đương 5% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá và tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi, cụ thể bước giá các lô đất đấu giá như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Bước giá (đồng)

1

Lô 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1459, 1460, 1490, 1491

110.000.000

2

Lô 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1435, 1436

150.000.000

3

Lô 1473, 1474

173.000.000

4

Lô 1445, 1446

186.000.000

5

Lô 1472, 1475, 1444

320.000.000

6

Lô 1447

337.000.000

4. Thời gian tổ chức đấu giá: Năm 2023. Việc thực hiện đấu giá 68 lô đất khu dân cư OTT4, khu E, đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế được chia thành 02 đợt:

- Đợt 1 (36 lô đất): Từ lô 1428 đến lô 1435; từ lô 1471 đến lô 1460; từ lô 1479 đến 1490 và các lô 1475, 1474, 1473, 1472

Bắt đầu thông báo công khai khoảng cuối tháng 11/2023; dự kiến đấu giá Đợt 1 vào giữa tháng 12/2023;

- Đợt 2 (32 lô đất): Từ lô 1436 đến lô 1459; từ lô 1491 đến lô 1498.

Bắt đầu thông báo công khai khoảng cuối tháng 11/2023; dự kiến đấu giá Đợt 2 vào cuối tháng 12/2023;

5. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Các đơn vị Tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và  Điều 3, phụ lục 1 Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm Tổ chức đấu giá tài sản (kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp), cụ thể như sau:

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

01 đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

1

Có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

4,0

2

Cam kết bảo mật thông tin và thực hiện đúng trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Pháp luật

1,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp

công bố

Không đủ điều kiện

 

6. Hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá:

- Đơn đăng ký thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất 68 lô đất tại Khu dân cư OTT4 thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ ;

- Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do Tổ chức đấu giá tài sản xây dựng có dấu xác nhận của Tổ chức đấu giá tài sản , có thể hiện thông tin đầy đủ các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định nói trên;

- Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của mình.

7. Cách thức lựa chọn đơn vị đấu giá:

Theo điều 5 Thông tư số 02/2022/TT- BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

8. Thông báo, huỷ bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Theo điều 6 Thông tư số 02/2022/TT- BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

9. Các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản:

Theo điều 7 Thông tư số 02/2022/TT- BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

10. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá:

- Thời gian nộp đơn hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến hết 11h30 ngày 24/11/2023 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế;

Hồ sơ của Tổ chức đấu giá tài sản đóng thành quyển có niêm phong.

Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được Thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Trang thông tin giao dịch BĐS Thừa Thiên Huế của Trung tâm Phát triển quỹ đất và có Thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Mọi thông tin liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế; số điện thoại: 0234.3898926;

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác