menu_open
Thông báo bán đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức cho thuê đất thông qua đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Khu TMDV tại khu đất 16 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế
25/12/2023 8:32:59 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo bán đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức cho thuê đất thông qua đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Khu TMDV tại khu đất 16 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất thông qua đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ tại khu đất 16 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất thông qua đấu giá để thực hiện đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ tại khu đất 16 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà đất số 16 Hà Nội, thành phố Huế..

2. Địa chỉ: Số 16 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

3. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ địa chính số 6, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

4. Diện tích khu đất: 439,9 m2.

(Theo Bản vẽ hiện trạng nhà đất tỷ lệ 1/500 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 02/6/2023).

5. Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Bao gồm 02 khu nhà làm việc cũ của Hội Cựu chiến binh tỉnh với tổng diện tích xây dựng 199,5 m2, diện tích sàn 199,5 m2.

(Chi tiết theo Danh mục tài sản bán đấu giá kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 và Bản vẽ hiện trạng nhà đất tỷ lệ 1/500 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 02/6/2023).

Ngoài ra, trên khu đất hiện có hàng rào tôn bảo vệ khu đất được lắp dựng mới với chiều dài 25,0 m, chiều cao 2,60 m. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn trả giá trị đã đầu tư xây dựng hàng rào này vào ngân sách theo giá trị đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế nghiệm thu, thanh toán là 37.931.000 đồng (Ba mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi mốt nghìn đồng).

6. Thông số quy hoạch xây dựng trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000) Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế, cụ thể một số nội dung chính như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 80% (đảm bảo phù hợp Quy chuẩn Quy hoạch Xây dựng QCVN01:2021);

- Chiều cao xây dựng: ≤ 37m (khoảng 09 tầng);

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 9,6 lần;

- Tầng hầm: ≤ 02 tầng (kể cả tầng bán hầm).

- Chỉ giới xây dựng:

+ Trùng chỉ giới đường đỏ đối với phần công trình < 28m;

+ Lùi  ≥ 06m so với chỉ giới đường đỏ đối với phần công trình ≥ 28,0m;

+ Đối với tầng hầm (để xe - hạ tầng kỹ thuật): Trùng chỉ giới đường đỏ (khuyến khích lùi vào ≥ 1m). Cao độ trần của tầng hầm, bán hầm đối với phần nằm ngoài chỉ giới xây dựng (tầng nổi) không được cao hơn cao độ vỉa hè và phải có giải pháp bố trí cây xanh phù hợp. Lối lên xuống tầng hầm lùi ≥ 03m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đối với phía tiếp giáp ranh giới đất: Yêu cầu độ lùi đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ).

8. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh.

9. Hình thức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá theo Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 và theo Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá công khai, rộng rãi.

10. Mục tiêu dự án đầu tư tại khu đất:

Hình thành điểm dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch phục vụ khách du lịch.

11. Quy mô dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất:

- Công suất thiết kế: Khu thương mại - dịch vụ với quy mô khoảng 09 tầng.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Cung cấp các dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí thiết yếu. 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000) Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế; khu đất 16 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

Quy mô kiến trúc xây dựng chính thức sẽ được cụ thể hóa theo quy hoạch chi tiết, phương án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: 63.373.873.920 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm hai mươi đồng), chưa bao gồm tiền mua tài sản trên đất và tiền thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư (Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2407/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

13. Tiến độ thực hiện Dự án:

Thực hiện theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2407/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 12/10/2023, cụ thể như sau:

- Tiến độ góp vốn và tiến độ dự kiến huy động các nguồn vốn: Sau khi lựa
chọn được Nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhà đầu tư thực hiện dự án phải đảm bảo
nguồn vốn để triển khai dự án, trong đó, vốn góp của Nhà đầu tư phải đảm bảo
tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án.

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: Không quá 30 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa; trong đó khởi công xây dựng không quá 12 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa.

(Thời gian trên không tính trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên
nhân khách quan được cấp có thẩm quyền cho phép).

14. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà đầu tư trúng đấu giá mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất 50 năm nộp tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để thực hiện Dự án đầu tư không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

15. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sau khi có Quyết định trúng đấu giá, trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật đầu tư.

16. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

17.  Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư trúng đấu giá mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất 50 năm để thực hiện dự án phải tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Quản lý sử dụng tài sản công, Xây dựng, Môi trường và các quy định hiện hành.

- Về phòng cháy chữa cháy: Nhà đầu tư trúng đấu giá để thực hiện dự án phải thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Về bảo vệ môi trường: Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, MỨC THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá khu nhà đất:

Căn cứ theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh về việc quy định giá khởi điểm bán đấu giá để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà đất số 16 đường Hà Nội, thành phố Huế.

- Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 29.508.463.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, năm trăm lẻ tám triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn); trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất: 66.548.313 đồng/m2 x 439,9 m2 = 29.274.603.000 đồng.

+ Giá trị tài sản trên đất: 233.860.000 đồng.

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định

2. Mức thu tiền đặt trước: 5.901.692.000 đồng, được xác định 20% tính trên mức giá khởi điểm đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Đối với đất: 5.854.920.000 đồng;

- Đối với tài sản trên đất: 46.772.000 đồng.;

3. Bước giá:

- Đối với đất: 586.000.000 đồng; tương đương 2% mức giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Đối với tài sản trên đất: 5.000.000 đồng; tương đương 2% mức giá khởi điểm đấu giá bán tài sản trên đất

Bước giá được tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ (NHÀ ĐẦU TƯ):

Hộ gia đình, cá nhân và Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch; thực hiện dự án theo đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định pháp luật hiện hành.

Một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Trường hợp có hai (02) Công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành (có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn); trong đó có nội dung Nhà đầu tư chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết nộp tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định, sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đảm bảo tổng mức đầu tư, đúng công năng công trình, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ đưa dự án vào hoạt động theo Phương án đấu giá và quy hoạch xây dựng chi tiết thực hiện Dự án đầu tư.

2. Có Báo cáo Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 20/11/2023, bao gồm thuyết minh và các bản vẽ dự án; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao môi trường và các vấn đề liên quan khác theo quy định), phù hợp với mục tiêu kêu gọi đầu tư của tỉnh.

3. Có cam kết vốn đầu tư thực hiện Dự án, tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ tại Khu đất 16 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế (cấp lần đầu ngày 12/10/2023).

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai và điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, yêu cầu nhà đầu tư nộp hồ sơ chứng minh:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta...”, cụ thể nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 12.674.774.784 đồng.

- “Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác”.

4. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp Nhà đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

5. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Ngay sau thời điểm kết thúc nhận hồ sơ (02 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá), Tổ chức đấu giá tài sản phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển hồ sơ của nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài chính. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá theo các điều kiện nêu trên trừ điều kiện nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm xem xét theo quy định. Thời điểm thẩm định các điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện trong vòng 02 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Ngay sau khi có kết quả thẩm định (lập bằng Biên bản có chữ ký của lãnh đạo các Sở, ngành tham dự), Sở Tài chính gửi kết quả cho Tổ chức đấu giá tài sản để thông báo cho nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất biết về kết quả thẩm định điều kiện tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ.

 

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 23/01/2024 tại khu đất 16 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 23/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Hồ sơ tham gia đấu giá (03 bộ):

Hồ sơ bao gồm tất cả văn bản, giấy tờ, tài liệu quy định tại Mục IV Thông báo này được lập thành 03 bộ có nội dung như nhau, sắp xếp theo thứ tự, đóng thành tập nộp trực tiếp theo thời gian và địa điểm đã thông báo.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp đầy đủ thành phần hồ sơ được quy định tại Mục IV Thông báo này. Trường hợp Nhà đầu tư không nộp đủ thành phần hồ sơ quy định tại Mục IV Thông báo này thì Công ty đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá trị không tiếp nhận hồ sơ để chuyển đơn vị liên quan thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 23/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian chuyển hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài chính thẩm định: 16h00 ngày 23/01/2024.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 23/01/2024 cho đến 17h00 ngày 25/01/2024.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Tên tổ chức tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá khu đất 16 Hà Nội”

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

  • Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 25/01/2024.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 26/01/2024.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường  Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải trả giá để mua tài sản trên đất và trả giá để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất riêng biệt, hai mức trả giá này được ghi vào hai mục khác nhau trên một phiếu đấu giá gồm giá mua tài sản trên đất và giá thuê đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá là Nhà đầu tư trả giá với tổng giá cao nhất cho cả 02 loại; đồng thời mức trả giá cho từng loại không thấp hơn mức giá khởi điểm của mỗi loại giá mua tài sản trên đất và giá cho thuê đất.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh T.T.Huế. Số điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 02343.895.995. Website:chuoigiatri.com.vn

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá khu đất 16 Hà Nội ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>