menu_open
Thông báo đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Trung tâm phát triển dịch vụ CNTT tại lô DV3 thuộc Khu TĐC Thuỷ Thanh GĐ3, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
25/12/2023 1:41:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Trung tâm phát triển dịch vụ CNTT tại lô DV3 thuộc Khu TĐC Thuỷ Thanh GĐ3, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Trung tâm

phát triển dịch vụ Công nghệ thông tin tại lô DV3 thuộc Khu tái định cư

Thuỷ Thanh giai đoạn 3, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Trung tâm phát triển dịch vụ Công nghệ thông tin tại lô DV3 thuộc Khu tái định cư Thuỷ Thanh giai đoạn 3, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất có ký hiệu DV3 thuộc Khu tái định cư Thuỷ Thanh giai đoạn 3;

2. Địa điểm khu đất: xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. Vị trí Khu đất:

- Phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch số 5 có lộ giới 18,5 m;

- Phía Tây Bắc giáp khu đất có ký hiệu DV2;

- Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch số 8 có lộ giới 18,5m;

- Phía Tây Nam giáp khu đất ký hiệu SN;

4. Diện tích khu đất đấu giá: 2.553,9 m2 (Theo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 29/9/2023);

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất đã được giải phóng mặt bằng, đã được san nền, hạ tầng giao thông đã được đầu tư hoàn chỉnh, có hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, thoát nước theo hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cư Thủy Thanh giao đoạn 3.

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Thủy Thanh – Giai đoạn 3 đối với Khu đất DV3 với các thông số như sau:

- Chiều cao công trình ≤ 09 tầng;

- Mật độ xây dựng ≤ 40%;

- Hệ số sử dụng đất: 3,6 lần;

- Chỉ giới xây dựng: lùi ≥ 10m so với chỉ giới đường đỏ đối với tất cả các tuyến đường.

- Quy định về tầng hầm công trình: Số tầng hầm ≤ 2 tầng, cho phép xây dựng tầng hầm nằm ngoài chỉ giới xây dựng (cách chỉ giới đường đỏ hoặc ranh giới các khu đất lân cận tối thiểu 01m), cao độ mặt trên trần tầng hầm không vượt quá cao độ vỉa hè.

7. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (Đầu tư xây dựng Trung tâm phát triển dịch vụ Công nghệ thông tin);

8. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

9. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

10. Mục tiêu kêu gọi đầu tư Dự án trên khu đất:

- Tạo không gian làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế để sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

- Thu hút lao động chất lượng cao và chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về công nghệ thông tin và truyền thông và công nghệ cao đến làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cung cấp hạ tầng, cung ứng các dịch vụ, ứng dụng và nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông.

11. Quy mô Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất:

- Công suất thiết kế: Công trình trụ sở, văn phòng làm việc đáp ứng cho khoảng 1.000 lao động chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Nghiên cứu phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin; Sản xuất sản phẩm về công nghệ thông tin; Ứng dụng các sản phẩm về công nghệ thông tin vào thực tiễn.

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Phù hợp Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Thủy Thanh – Giai đoạn 3 đối với Khu đất DV3.

Quy mô kiến trúc xây dựng chính thức sẽ được cụ thể hóa tại hồ sơ thiết kế xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: Khoảng 133.520.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng) chưa bao gồm tiền thuê đất.

13. Tiến độ thực hiện dự án: Thực hiện theo Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư số 2473/QĐ-UBND của UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 18/10/2023, cụ thể như sau:

- Tiến độ góp vốn và tiến độ dự kiến huy động các nguồn vốn: Sau khi
được lựa chọn, Nhà đầu tư phải xây dựng bảng tiến độ góp vốn và tiến độ huy
động vốn gửi các cơ quan liên quan theo quy định.

 - Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: Không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất; trong đó khởi công xây dựng không quá 12 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

14. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

15. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phải tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Xây dựng, Môi trường và các quy định hiện hành.

- Về phòng cháy chữa cháy: Đề nghị Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Về bảo vệ môi trường: Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

16. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh, Nhà đầu tư trúng đấu giá liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 43 của Luật đầu tư năm 2020.

17. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật đầu tư 2020, Nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư.  

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, MỨC THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ BƯỚC GIÁ

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: Căn cứ Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Trung tâm phát triển dịch vụ Công nghệ thông tin tại lô DV3 thuộc Khu tái định cư Thuỷ Thanh giai đoạn 3, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê trả tiền hàng năm là 377.280.000 đồng/năm (Ba trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng trên một năm).

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

2. Mức thu tiền đặt trước: 75.456.000 đồng, được xác định 20% tính trên tổng số tiền cho thuê khu đất trong 01 năm theo mức giá khởi điểm.  

3. Bước giá: 19.000.000 đồng, được xác định tương đương 5% tính trên tổng số tiền giá trị cho thuê khu đất trong 01 năm theo mức giá khởi điểm và tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi.   

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ (NHÀ ĐẦU TƯ): Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch; thực hiện dự án theo đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành.

Trường hợp hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành (có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn); trong đó có nội dung Nhà đầu tư chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết nộp tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định, sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đảm bảo tổng mức đầu tư, đúng công năng công trình, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ đưa dự án vào hoạt động theo Phương án đấu giá và quy hoạch xây dựng chi tiết thực hiện Dự án đầu tư.

2. Có Báo cáo Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này, bao gồm thuyết minh và các bản vẽ dự án; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao môi trường và các vấn đề khác theo quy định), phù hợp với mục tiêu kêu gọi đầu tư của tỉnh.

3. Có cam kết thực hiện ký quỹ sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư.

4. Có cam kết tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư số 2473/QĐ-UBND của UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 18/10/2023, thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó.

5. Có cam kết tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án khoảng 133,52 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất) trở lên và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

a) Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là khoảng 26,704 tỷ đồng đồng trở lên thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư.

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính của nhà đầu tư trong Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập trong năm thì vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm báo cáo tham gia đấu giá hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm báo cáo tham gia đấu giá.

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định.

b) Cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại (bao gồm cả tiền sử dụng đất của dự án) ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án.

6. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể là có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai của các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

7. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Ngay sau thời điểm kết thúc nhận hồ sơ (02 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá), Tổ chức đấu giá tài sản phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển hồ sơ của nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Phương án này trừ điều kiện nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm xem xét theo quy định. Thời điểm thẩm định các điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện trong vòng 02 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Ngay sau khi có kết quả thẩm định (lập bằng Biên bản có chữ ký của lãnh đạo các Sở, ngành tham dự), Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả cho Tổ chức đấu giá tài sản để thông báo cho nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá biết về kết quả thẩm định điều kiện tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư.

8. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 Đơn đăng ký trở lên của các Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Phương án này;

- Trường hợp sau khi Thông báo tổ chức đấu giá lần đầu mà không có Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá không thành thì tiếp tục Thông báo tổ chức đấu giá lần thứ 02;

- Trường hợp sau khi Thông báo tổ chức đấu giá ít nhất đến lần thứ 2 mà không có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, THAM KHẢO HỒ SƠ, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 15h00 ngày 23/01/2024 tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

* Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc và Công ty phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xem tài sản.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá; Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá.

* Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 15h00 ngày 23/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.  

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 15h00 ngày 23/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế.    

Hồ sơ tham gia đấu giá (03 bộ):

Hồ sơ bao gồm tất cả văn bản, giấy tờ, tài liệu quy định tại Mục IV Thông báo này được lập thành 03 bộ có nội dung như nhau, sắp xếp theo thứ tự, đóng thành tập nộp trực tiếp theo thời gian và địa điểm đã thông báo.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp đầy đủ thành phần hồ sơ được quy định tại Mục IV Thông báo này. Trường hợp Nhà đầu tư không nộp đủ thành phần hồ sơ quy định tại Mục IV Thông báo này thì Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc không tiếp nhận hồ sơ để chuyển đơn vị liên quan thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

5. Thời gian chuyển hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định: 16h00 ngày 23/01/2024.

6. Thời gian thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Trước 24 giờ kể từ thời điểm mở cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 23/01/2024 đến 17h00 ngày 25/01/2024. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc mở tại Ngân hàng như sau:    

- Số tài khoản: 1051 666 666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietcombank).

- Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc trước 17h00 ngày 25/01/2024 và kèm theo giấy nộp tiền nộp lại Công ty.  

Nội dung nộp tiền đặt trước: “Tên tổ chức kinh tế tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Trung tâm phát triển dịch vụ Công nghệ thông tin tại lô DV3 thuộc Khu tái định cư Thuỷ Thanh giai đoạn 3, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy”.   

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: Vào lúc 14h00 ngày 26/01/2024 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc - Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 24 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Số điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn;

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0935647442 (Phương Nhung); Email: daugiavanphuc@gmail.com; Website: https://daugiavanphuc.com./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá khu đất DV3 ()
Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Các bài khác
<< < 1 2 3 4 > >>