menu_open

DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Tên văn bản Thể loại văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Thông tư 23/2016/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập Đấu đất 03/01/2023
2 Thông tư 02/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất Đấu đất 03/01/2023
3 Quyết định 1482/QĐ-UBND về việc quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với các lô đất thương mại dịch vụ Đấu đất 03/01/2023
4 Thông tư 19/2016/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Đấu đất 03/01/2023
5 Luật 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế Đấu đất 03/01/2023
6 Thông tư 119/2015/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Đấu đất 03/01/2023
Tổng cộng6
Hiển thị