Tìm kiếm tin tức
Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 19/05/2021

    Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá để thực hiện đầu tư Dự án Khu tổ hợp khách sạn - dịch vụ thương mại tại Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU NHÀ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế;

2. Địa chỉ khu nhà đất: Số 20 đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế;

3. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa ký hiệu 64, tờ bản đồ địa chính số 30, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế;

4. Diện tích khu đất đấu giá: 2.042,2 m2;

5. Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Gồm 01 khu nhà làm việc 03 tầng, 02 nhà để xe, 01 nhà vệ sinh, 01 bể nước và 01 trạm biến áp với tổng diện tích xây dựng 925,9 m2, tổng diện tích sàn là 2.316,5 m2; (Theo Bản vẽ hiện trạng nhà đất tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 07/8/2019 kèm theo);

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế;

 - Chức năng sử dụng đất: Đất dịch vụ - du lịch;

 - Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

 - Tầng cao công trình: Từ 5-7 tầng (công trình nên bố trí thấp dần về phía sông An Cựu); xây dựng 1 - 2 tầng hầm để đảm bảo diện tích bãi đỗ xe;

 - Chỉ giới đường đỏ: Đường Nguyễn Huệ: 26,0 m (6,0m + 14,0m + 6,0m);

 - Chỉ giới xây dựng:

  + Lùi ≥ 6m m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Huệ;

  + Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp giáp các khu đất lân cận;

(Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ, bố trí lối lên xuống tầng hầm lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ).

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Khu tổ hợp khách sạn - dịch vụ thương mại);

8. Mục tiêu kêu gọi đầu tư và đấu giá Khu nhà đất thực hiện Dự án đầu tư:

Xây dựng Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn đạt chuẩn từ 4-5 sao và các dịch vụ bổ trợ theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh;

9. Tiêu chí về quy mô, tính chất của Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất:

Xây dựng Khu tổ hợp khách sạn - dịch vụ thương mại cao cấp với quy mô theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh;

10. Hình thức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

 - Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá theo Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và theo Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

 - Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá công khai, rộng rãi;

11. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh; sau khi hết thời hạn sử dụng đất thì Nhà đầu tư tự thanh lý tài sản trên đất và hoàn trả mặt bằng khu đất để bàn giao cho Nhà nước thông qua đơn vị được giao quản lý;

12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 150 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền mua tài sản trên đất và tiền thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư);

13. Thời gian hoàn thành và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định: Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ ngày bàn giao khu nhà đất trúng đấu giá (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan);

Thời gian bàn giao khu nhà đất trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá;

14. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất 50 năm nộp tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để thực hiện Dự án đầu tư không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

II. GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Giá khởi điểm để đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà đất số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế là 98.973.690.000,0 đồng (Chín mươi tám tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng), trong đó:

 - Giá khởi điểm đấu giá bán tài sản trên đất: 2.990.290.000,0 đồng;

 - Giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

     47.000.000,0 đồng/m2 x 2042,2 m2 = 95.983.400.000,0 đồng;

  Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất, tài sản trên đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác; Nhà đầu tư trúng đấu giá khi nộp tiền thuê đất, tiền mua tài sản trên đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất, tài sản trên đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Hình thức nộp tiền trúng đấu giá vào Ngân sách Nhà nước: Nộp tiền mua tài sản, tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê 50 năm;

3. Mức thu tiền đặt trước: Làm tròn để thuận lợi khi nộp tiền là 9.900.000.000 đồng (Chín tỷ, chín trăm triệu đồng);

4. Bước giá: Bước giá đấu giá đấu giá bán tài sản trên đất: 150.000.000, đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

 - Bước giá đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 4.800.000.000, đồng (Bốn tỷ, tám trăm ngàn đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Đối tượng được tham gia đấu giá (Nhà đầu tư):

  Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất cho thuê, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư khác, đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch, theo thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án;

  Một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

  - Đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các Nhà đầu tư có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên (cả tiền mua tài sản và tiền thuê đất) cho đến khi không còn Nhà đầu tư nào yêu cầu đấu giá tiếp, Nhà đầu tư có tổng mức trả giá cao nhất là Nhà đầu tư trúng đấu giá (chi tiết theo Luật Đấu giá tài sản);

  - Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải trả giá để mua tài sản trên đất và trả giá để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thuê 50 năm) riêng biệt, hai mức trả giá này được ghi vào hai mục khác nhau trên một phiếu đấu giá; Nhà đầu tư trúng đấu giá là Nhà đầu tư trả giá cao nhất cho tổng giá trị tài sản.

3. Thông báo đấu giá:

 Thông báo đấu giá lần 1: Trên cơ sở Quyết định phê duyệt Phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thuê 50 năm) theo hình thức đấu giá và Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Hợp đồng thực hiện cuộc đấu giá với Tổ chức đấu giá tài sản để Thông báo công khai ít nhất hai (02) lần, mỗi lần cách nhau ít nhất hai (02) ngày làm việc trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc các Đài truyền hình Trung ương, Báo Trung ương, website batdongsan.thuathienhue.gov.vn, website taisancong.vn của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính; đồng thời niêm yết công khai việc đấu giá tại Văn phòng Tổ chức đấu giá tài sản, Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Huế và trụ sở Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Ninh nơi có khu nhà đất đấu giá.

 Thời gian niêm yết, Thông báo công khai đảm bảo đủ 30 ngày trước khi thực hiện cuộc đấu giá.

  Thông báo đấu giá lần 2 trở đi: Trường hợp sau khi Thông báo đấu giá và tổ chức đấu giá lần 1 nhưng không thành nếu không có sự điều chỉnh thông tin đấu giá (giá khởi điểm, quy hoạch, các tiêu chí kêu gọi đầu tư, ...) thì thời gian Thông báo đấu giá lại lần 2 trở đi tối thiểu là 15 ngày mới tổ chức cuộc đấu giá. Nếu có thay đổi về giá khởi điểm, quy hoạch hoặc các tiêu chí kêu gọi đầu tư thì phải Thông báo đấu giá lại đủ 30 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng như Thông báo đấu giá lần 1.

 - Nội dung niêm yết, Thông báo công khai gồm: Tên, địa chỉ của đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tên, địa chỉ của đơn vị Tổ chức đấu giá tài sản; địa điểm, diện tích (nhà và đất), hình thức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng đất cho thuê, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết, mục tiêu và các tiêu chí đầu tư Dự án tại khu đất; mức giá khởi điểm đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện được tham gia đấu giá, thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thời gian, địa điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến khu nhà đất đấu giá...

4. Điều kiện được tham gia đấu giá:

  Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

4.1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn) và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phát hành; trong đó có nội dung chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư.

4.2. Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh; tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thì đã có Phương án kiến trúc cơ bản;

4.3. Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định không quá 42 tháng kể từ ngày bàn giao khu nhà đất trúng đấu giá (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan) thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó;

4.4. Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 150 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền mua tài sản và tiền thuê đất) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là tối thiểu 30 tỷ đồng thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập (dưới 01 năm) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo;

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định (trong đó có Dự án đăng ký đấu giá này);

- Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

4.5. Có năng lực, kinh nghiệm đầu tư: Nhà đầu tư (bao gồm Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương có cổ đông hoặc nhóm cổ đông, thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu có phần vốn góp chiếm tối thiểu 50% vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án) có hồ sơ chứng minh đã hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng tối thiểu 01 Dự án du lịch - dịch vụ hoặc Dự án bất động sản;

4.6. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp Nhà đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai đối với các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai;

4.7. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thành lập Tổ chuyên gia để thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 5 Mục III của Phương án này (Tổ chuyên gia gồm đại diện các đơn vị chức năng liên quan).

5. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 Đơn đăng ký trở lên của các tổ chức kinh tế đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 5 mục III của Phương án này;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá lần 1 mà không có Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá không thành thì tiếp tục thông báo tổ chức đấu giá lần 2;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá lần 2 trở đi mà chỉ có 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư đã có Đơn đăng ký tham gia đấu giá nói trên hoặc tiếp tục thông báo tổ chức đấu giá theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Các trường hợp khác liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá Khu nhà đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Quá trình thực hiện việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các trường hợp xem xét nói trên cũng phải căn cứ theo các quy định trong Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Thời gian nhận tiền đặt trước: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

 - Địa điểm tổ chức đấu giá:  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

 VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

 VII.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

 - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.227
Truy cập hiện tại 126