Tìm kiếm tin tức
Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức phường An Tây, thành phố Huế.
Ngày cập nhật 27/08/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi phới hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức;

2. Địa điểm quỹ đất: Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức phường An Tây, thành phố Huế;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 21 lô đất có diện tích 6.409,62 m2 (Chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất phê duyệt ngày 25/11/2020 Trích lục Bản vẽ phân lô từng lô lập ngày 28/9/2020, 05/10/2020, 09/3/2021 kèm theo);

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông đã được thảm nhựa, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước…cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư; riêng tuyến đường quy hoạch 19,5m đoạn giáp phía Đông lô đất ký hiệu số 256 (tờ BĐ số 49) chưa đầu tư xây dựng do nằm ngoài phạm vi thực hiện giai đoạn 1 của Dự án.

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 08/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phân lô Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A- Tự Đức và Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết phân lô Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A- Tự Đức, thành phố Huế; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

+ Tầng cao công trình: 1 - 3 tầng;

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4,5 m so với chỉ giới đường đỏ;

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua  đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế; cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

1

585

47

Phường An Tây

375,0

Vị trí 1, đường Võ Văn Kiệt

24.000.000

9.000.000.000

2

256

49

Phường An Tây

252,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 19,5m

18.500.000

4.662.000.000

3

255

49

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

4

254

49

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

5

253

49

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

6

316

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

7

315

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

8

314

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 7,5m

17.500.000

4.725.000.000

9

237

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 7,5m và đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 32,56m và 34,73m

18.500.000

4.995.000.000

10

312

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 30,57m và 32,56m

18.000.000

4.860.000.000

11

311

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 28,76m và 30,57m

18.000.000

4.860.000.000

12

310

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 27,13m và 28,76m

18.000.000

4.860.000.000

13

309

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 25,66m và 27,13m

18.000.000

4.860.000.000

14

308

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 24,37m và 25,66m

18.000.000

4.860.000.000

15

307

48

Phường An Tây

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 23,26m và  24,37m

18.000.000

4.860.000.000

16

294

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 24,14m và 25,43m

18.000.000

6.817.860.000

17

295

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 25,43m và 26,91m

18.000.000

6.817.860.000

18

296

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 26,91m và 28,57m

18.000.000

6.817.860.000

19

297

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 28,57m và 30,43m

18.000.000

6.817.860.000

20

298

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất 30,43m và 32,47m

18.000.000

6.817.860.000

21

299

48

Phường An Tây

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất 32,47m và 34,70m

18.000.000

6.817.860.000

Tổng số (21 lô đất)

6.409,62

 

 

116.399.160.000

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước thì cùng thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Người được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định tại Phương án đấu giá và các quy định của Luật Đất đai 2013.

Trong mỗi lô đất, một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Mục III.3 nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, thực hiện xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) Đơn đăng ký trở lên đối với một (01) lô đất;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ hai (02) mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

5. Bước giá:

Được xác định tương đương 5% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá và tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi, cụ thể bước giá các lô đất đấu giá như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Bước giá (đồng)

1

Lô 237, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316

48

220.000.000

2

Lô 253, 254, 255, 256

49

3

Lô 294, 295, 296, 297, 298, 299

48

350.000.000

4

Lô 585

47

450.000.000

III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 14/9/2021.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 14/9/2021 đến 17 giờ 00 ngày 16/9/2021.

 - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 17/9/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ, nhận tiền đặt trước và tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

IV. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

V.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

   - Trung  tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Số điện thoại: 0234.3898926.Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

   - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế: Điện thoại: 0234.3501567.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 141.069
Truy cập hiện tại 105